RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu
BIP Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.cdn.pila.pl/
Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-09-01
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29.
Na stronie internetowej brak standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo. Brak zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Grzegorz Bogacz, adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej, g.bogacz@cdn.pila.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67-352-70-11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile zlokalizowane jest w budynku przy ul. Bydgoskiej 21, 64-920 Piła. Do budynku prowadzą 3 wejścia. Jedno wejście główne od strony ulicy Bydgoskiej oraz dwa wejścia od strony parkingu znajdującego się za budynkiem.
Przed budynkiem Centrum Doskonalenia Nauczycieli, przy zjeździe z ulicy Bydgoskiej po prawej stronie, znajduje się jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
Za drzwiami wejścia głównego znajdują się 4 schody prowadzące do korytarza głównego. Portiernia znajduje się po prawej stronie klatki schodowej. Dla osób za szczególnymi potrzebami po lewej stronie klatki schodowej znajduje się platforma. Osoby niepełnosprawne mające problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą liczyć na pomoc pracowników budynku. W tym celu należy wcisnąć przycisk przywołujący. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami. Po wciśnięciu przycisku drzwi otwierają się automatycznie.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie kondygnacje budynku. Na parterze po lewej stronie korytarza głównego za drzwiami znajduje się klatka schodowa z platformą przyschodową prowadzącą na pierwsze i drugie piętro budynku.
Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na wszystkich piętrach budynku.

Dostosowanie korytarzy
Budynek Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile jest obiektem trzykondygnacyjnym (wysoki parter i dwa piętra). Korytarze są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych. Podłogi korytarzy na wszystkich piętrach zostały wyłożone kontrastowymi płytkami gresowymi wyznaczającymi ścieżki do toalet oraz do klatek schodowych.

Dostosowanie schodów
Na każdą kondygnację prowadzą schody. Klatki schodowe są wyposażone w poręcze. Schody zostały wyłożone kontrastowymi płytkami gresowymi wyznaczającymi ścieżki.

Dostosowanie wind
Brak wind.

Dostępność pochylni
Brak pochylni.

Dostępność informacji głosowych
Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych
Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Prawo wstępu z psem asystującym
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Centrum.

Dostępność tłumacza języka migowego
Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: sekretariat@cdn.pila.pl; tel. 67 352 70 10). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Dodatkowe informacje
Do końca 2025 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.Opublikował: Sławomir Kozłowski
Publikacja dnia: 29.03.2024
Podpisał: Sławomir Kozłowski
Dokument z dnia: 29.03.2024
Dokument oglądany razy: 1 579