RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.12.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Wprowadzono plik pdf

Regulamin Organizacyjny CDN w Pile

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Dyrektora CDN Nr 16/2015
z dnia 30.11.2015


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Na podstawie § 31 Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile nadanego uchwałą NR XLIII/832/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
31 marca 2014 r. oraz uchwały Nr VII/178/15 z dnia 25 maja 2015 r. zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.


I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny określa:
1. Strukturę organizacyjną Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
2. Zakres i przedmiot działania jednostek organizacyjnych Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
3. Obowiązki pracowników zatrudnionych w Centrum.

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. Centrum – należy rozumieć przez to Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
2. Ośrodek – należy rozumieć Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
3. Biblioteka – należy rozumieć Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną.
4. Statut – należy rozumieć Statut Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
5. Siedziba Centrum – należy rozumieć budynek w Pile przy ul. Bydgoskiej 21.


II. Struktura organizacyjna Centrum

§ 3

1. Centrum funkcjonuje w oparciu o statut.
2. Strukturę organizacyjną Centrum tworzą:
a) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
b) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna,
c) Dział Księgowości,
d) Dział Administracyjny.


§ 4

1. W skład kierownictwa Centrum wchodzą:
a) dyrektor,
b) wicedyrektor,
c) główny księgowy,
d) kierownik administracyjny,
e) kierownicy filii biblioteki
f) kierownicy pracowni ośrodka,
g) kierownicy działów biblioteki.


§ 5

1. Pracą Centrum kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
2. Na czas nieobecności Dyrektora Centrum zastępuje go Wicedyrektor.
3. Do zadań Dyrektora należy:
a) nadzór nad realizacją zadań statutowych,
b) wykonywanie funkcji pracodawcy dla pracowników zatrudnionych w Centrum,
c) dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym,
d) przygotowanie planu pracy oraz sprawozdanie z jego wykonania,
e) powierzanie funkcji wicedyrektora Centrum i odwoływanie z tej funkcji.


III. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

§ 6

1. Zadania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli wymienione w Statucie realizowane są przez
nauczycieli konsultantów, specjalistów i doradców metodycznych przy współpracy ze
szkołami, placówkami, szkołami wyższymi, organami administracji rządowej
i samorządowej, a także z organizacjami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami
związanymi z edukacją.
2. Zadania nauczycieli konsultantów zostały zawarte w § 33 Statutu.
3. Nauczyciele konsultanci i inni pracownicy wymieni w pkt. 1, mogą być powoływani do
prac w zespołów zadaniowych powoływanych przez dyrektora CDN w Pile do
wykonywania zadań wynikających z zapisów Statutu Centrum.

§ 7

1. W Ośrodku powołuje się pracownie.
2. Dyrektor Centrum kieruje pracą Ośrodka przy pomocy Wicedyrektora i Kierowników Pracowni.
3. Zadania poszczególnych Pracowni:

3.1. Pracownia Informacji i Wydawnictw - zadania:
a) diagnozowanie potrzeb doskonalenia i dokształcania nauczycieli,
b) gromadzenie i upowszechnianie informacji dotyczących form kształcenia
i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
c) organizowanie form wymiany doświadczeń i współpracy między nauczycielami, zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa oraz trendami w edukacji,
d) kształtowanie kultury informacyjnej CDN, poprzez prowadzenie strony internetowej, współpracę z lokalnymi mediami w zakresie promocji działań Centrum,
e) promocja Centrum w środowisku oświatowym poprzez uczestnictwo w imprezach
o charakterze edukacyjnym,
f) opracowywanie, opiniowanie i publikowanie materiałów dydaktyczno – metodycznych nauczycieli poszczególnych przedmiotów, nauczycieli doradców, nauczycieli konsultantów,
g) upowszechnianie przykładów dobrych praktyk, innowacji pedagogicznych
oraz informacji związanych z edukacją.
3.2. Pracownia Kształcenia Ustawicznego - zadania:
a) organizowanie - zgodnie z polityką oświatową państwa w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz ze diagnozowanymi potrzebami - form doskonalenia i dokształcania, w tym: kursów, konferencji i seminariów dla nauczycieli,
b) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół
i placówek w zakresie zarządzania oświatą,
c) organizowanie kursów kwalifikacyjnych oraz współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie dokształcania nauczycieli,
d) planowanie i opiniowanie programów form doskonalenia i dokształcania
dla nauczycieli opracowanych przez nauczycieli konsultantów oraz autorów zewnętrznych,
e) zapewnienie kadry pedagogicznej na formy doskonalenia i dokształcania,
f) prowadzenie ewaluacji organizowanych form doskonalenia i dokształcenia,
g) realizacja zadań edukacyjnych zleconych przez inne podmioty w zakresie doskonalenia i dokształcania zawodowego,
h) realizacja zadań edukacyjnych zleconych przez szkoły/placówki, organy prowadzące,
i) prowadzenie rekrutacji na formy doskonalenia i dokształcania,
j) prowadzenie rejestru zaświadczeń ukończenia form doskonalenia i świadectw ukończenia kursów kwalifikacyjnych,
k) koordynacja wspomagania szkół i placówek.

3.3. Pracownia Doradztwa - zadania:
a) organizowanie form doskonalenia dla nauczycieli doradców,
b) wspieranie realizacji zadań przez nauczycieli doradców,
c) opiniowanie pracy nauczycieli doradców,
d) koordynacja spotkań dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów, w tym sieci przedmiotowych i problemowych,
e) współpraca z powiatowymi i gminnymi placówkami doskonalenia,
f) współpraca z nauczycielami w zakresie, wdrożenia wniosków i rekomendacji z raportów: dotyczących egzaminów zewnętrznych, nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, i inne instytucje.
g) badanie potrzeb nauczycieli szkół i placówek w zakresie różnorodnych form doradztwa metodycznego,
h) realizacja zadań na podstawie porozumień z innymi podmiotami działającymi
w obszarze oświatowym w zakresie między innymi: diagnozowania pracy szkół, opracowywania opinii i ekspertyz merytorycznych, organizacji konkursów, itp.
i) wspomaganie szkół w realizacji zadań wynikających z ewaluacji wewnętrznej
i zewnętrznej w tym wykorzystanie wniosków do doskonalenia pracy nauczyciela oraz podejmowania decyzji dotyczących jakości pracy,
j) organizacja wsparcia nauczycieli w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa,
k) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli doradców.


§ 8

1. Pracownią kieruje kierownik pracowni powoływany przez Dyrektora Centrum spośród nauczycieli konsultantów.
2. Do zadań kierowników pracowni należy:
a) organizowanie pracy pracowni,
b) organizowanie sprawnego przebiegu informacji pomiędzy pracownikami pracowni,
c) szczegółowe kompetencje i zadania kierowników pracowni określają zakresy czynności.
3. Do realizacji celów i zadań poszczególnych pracowni zatrudnia się pracowników
z przygotowaniem pedagogicznym i powierza się im stanowisko nauczyciela konsultanta – których wymiar czasu wynika z zapisu art. 42 ustawy Karta Nauczyciela. Do realizacji zadań statutowych poszczególnych pracowni, które nie wymagają kwalifikacji pedagogicznych tworzy się etaty administracyjne, w wymiarze czasu pracy 40 godz. tygodniowo.
4. Do realizacji zadań wynikających, ze statutu i regulaminu organizacyjnego mogą być powoływani kierownicy projektów, kursów wg zasad wynikających § 23 statutu.


V. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna

§ 9

Jednostkę organizacyjną Centrum stanowi Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile
wraz z filiami w Chodzieży, Czarnkowie, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie.

§ 10

Szczegółową organizację działania bibliotek w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny biblioteki uwzględniający roczny plan pracy oraz plan finansowy Biblioteki.

§ 11

1. Pracą Publicznej Biblioteki Pedagogicznej kieruje Dyrektor Centrum przy pomocy Wicedyrektora.
2. Do zadań wicedyrektora Centrum należy w szczególności:
a) opracowywanie projektów planów Biblioteki Pedagogicznej oraz arkusza organizacyjnego
b) koordynowanie i nadzorowanie pracy poszczególnych działów i filii Biblioteki Pedagogicznej,
c) nadzorowanie i koordynowanie prac Biblioteki Pedagogicznej związanych z:
- gromadzeniem, opracowywaniem, udostępnianiem, przechowywaniem i ochroną
zbiorów bibliotecznych,
- prowadzeniem działalności informacyjno-bibliograficznej,
- organizowaniem i prowadzeniem wspomagania
- inspirowaniem i promowaniem edukacji czytelniczej i medialnej
d) nadzorowanie pracy nauczycieli bibliotekarzy i innych pracowników biblioteki,
e) współdziałanie z Dyrektorem Centrum w zakresie realizacji zadań na rzecz
podwyższania jakości pracy w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli oraz
innych prac związanych z realizacją zadań statutowych,
f) wnioskowanie do dyrektora Centrum w sprawie nagród i kar dla pracowników merytorycznych Biblioteki Pedagogicznej,
g) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora Centrum, wynikających z zadań statutowych,
h) zastępowanie na czas nieobecności Dyrektora Centrum.

§ 12

1) Filią kieruje kierownik filii powołany przez Dyrektora Centrum na wniosek Wicedyrektora.
2) Do zadań kierownika filii biblioteki należą:
a) rozpoznawanie potrzeb czytelniczych nauczycieli,
b) rozpoznawanie rynku wydawniczego oraz dokonywanie zakupów wydawnictw
także drogą elektroniczną,
c) ewidencjonowanie zbiorów i opracowywanie nabytków,
d) kontrolowanie, selekcjonowanie, inwentaryzowanie i ubytkowanie okresowe
materiałów bibliotecznych,
e) melioracja katalogów bibliotecznych,
f) rozwijanie księgozbioru podręcznego oraz wydzielonych specjalistycznych
działów literatury
g) dobór i kompletowanie czasopism ogólnopedagogicznych, metodycznych i
innych wspierających nauki społeczne,
h) opracowywanie wykazów i nabytków pedagogiczno-psychologicznych,
przeglądów artykułów z czasopism, zestawień tematycznych i inne
popularyzujące zbiory biblioteki,
i) opieka nad pracownią komputerową,
j) udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjnej i
bibliograficznej,
k) udzielanie informacji o zbiorach i formach działalności biblioteki,
l) prowadzenie współpracy międzybibliotecznej,
ł) upowszechnianie wśród czytelników form i technik korzystania ze źródeł
informacji o zbiorach biblioteki, promowanie usług bibliotecznych,
m) prowadzenie działalności instruktażowej, informacyjnej i doradczej
na rzecz bibliotek szkolnych w ramach sieci współpracy i samokształcenia
n) współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi poprzez organizację i
prowadzenie wspomagania w zakresie stosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych,
o) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,
p) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej i opisowej,

§ 13

1. W bibliotece funkcjonują działy:
a) gromadzenia i opracowywania zbiorów,
b) udostępniania zbiorów,
c) informacyjno - bibliograficzny i czytelnia.
2. Działem kieruje kierownik powołany przez Dyrektora Centrum po zaopiniowaniu przez Wicedyrektora, organ prowadzący i radę pedagogiczną.
3. W działach zatrudnieni są:
a) kierownik,
b) nauczyciele bibliotekarze,
c) pracownicy obsługi.
4. Do zadań kierownika działu należy:
a) planowanie i organizowanie pracy działu,
b) dbałość o poprawność merytoryczną dokumentacji działu,
c) prowadzenie sprawozdawczości,
d) współpraca z doradcami i konsultantami,
e) praca na rzecz promocji biblioteki.
5. Czas pracy nauczycieli bibliotekarzy wynika z zapisu art. 42 ustawy Karta Nauczyciela.
6. Czas pracy pracowników na których nie są wymagane kwalifikacje pedagogiczne wynosi 40 godz. tygodniowo.
7. Kierownicy filii, działów podlegają służbowo Wicedyrektorowi Centrum.

§ 14

Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:
1. Gromadzenie zbiorów, w oparciu o program biblioteczny.
2. Opracowywanie zbiorów bibliotecznych i wprowadzenie ich do bazy.
3. Udostępnianie zbiorów czytelnikom.
4. Prowadzenie katalogów bibliotecznych i kartotek zagadnieniowych.
2. Kontrolowanie, selekcjonowanie i ubytkowanie materiałów bibliotecznych.
5. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, instruktażowej i doradczej bibliotekom szkolnym.
6. Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.
7. Udzielanie informacji o zbiorach i formach działalności biblioteki.
8. Prowadzenie współpracy międzybibliotecznej w zakresie wypożyczeń.
9. Upowszechnianie wśród czytelników form i technik korzystania ze źródeł informacji o zbiorach biblioteki a także baz komputerowych.
10. Sporządzanie wykazów nabytków pedagogiczno-psychologicznych, przeglądów artykułów, zestawień i kwerend tematycznych i innych popularyzujących zbiory biblioteczne.
11. Organizowanie i prowadzenie wspomagania:
a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych,
b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną,
12. Uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powoływanych przez dyrektora CDN
w Pile do wykonywania zadań wynikających z zapisów Statutu Centrum.


§ 15

1. Do zadań Działu Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów w szczególności należy:
a) rozpoznawanie potrzeb czytelniczych nauczycieli,
b) rozpoznawanie rynku wydawniczego oraz dokonywanie zakupów wydawnictw,
również przez internet,
c) ewidencjonowanie zbiorów i opracowywanie nabytków przy pomocy programu
bibliotecznego,
d) kontrolowanie, selekcjonowanie i ubytkowanie okresowe materiałów
bibliotecznych,
e) tworzenie automatycznej bazy bibliotecznej,
f) tworzenie języka haseł przedmiotowych zgodnie z JHP BN,
g) gromadzenie i opracowywanie zbiorów biblioteki składowej,
h) wspomaganie pracy bibliotek szkolnych w zakresie gromadzenia, ewidencji, selekcji i opracowania zbiorów w ramach sieci współpracy i samokształcenia,
i) inspirowanie i prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej,
j) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej


§ 16

1. Do zadań Działu Udostępniania Zbiorów w szczególności należy:
a) udostępnianie zbiorów przy pomocy programu bibliotecznego SOWA,
b) udzielanie informacji o zbiorach i formach działalności biblioteki,
c) gromadzenie i opracowywanie zbiorów audiowizualnych,
d) prowadzenie współpracy międzybibliotecznej w zakresie wypożyczeń,
e) upowszechnianie wśród czytelników form i technik korzystania ze źródeł, informacji o zbiorach biblioteki, a także baz komputerowych,
f) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,
g) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej,
h) wspomaganie bibliotek szkolnych w ramach sieci współpracy i samokształcenia.


§ 17

1. Do zadań Działu Informacyjno-Bibliograficznego i Czytelni w szczególności należy:

a) obsługa użytkowników Biblioteki w zakresie:
- udostępniania księgozbioru podręcznego i czasopism,
- udzielania informacji katalogowych, bibliotecznych i faktograficznych
w oparciu o źródła tradycyjne i elektroniczne,
- sporządzania zestawień bibliograficznych,
- udostępnianie i opieka nad pracownią komputerową
b) prenumerata czasopism i dobór zbiorów do księgozbioru podręcznego,
c) selekcja i aktualizacja zbiorów,
d) opracowanie i udostępnianie kartotek (poprzez bieżące tworzenie opisów bibliograficznych):
- pedagogicznej zagadnieniowej,
- materiałów repertuarowych,
- literackiej osobowej,
- regionalnej,
- bibliologicznej
e) redakcja strony internetowej Biblioteki.
f) edukacja czytelnicza i medialna, szkolenie użytkowników Biblioteki w zakresie warsztatu informacyjnego,
g) wspomaganie bibliotek szkolnych poprzez udzielanie konsultacji i aktywny udział w sieci współpracy i samokształcenia,
h) organizowanie wystaw tematycznych, edukacyjnych i okolicznościowych,
i) promowanie zasobów i usług Biblioteki w lokalnym środowisku oświatowym.
j) prowadzenie statystyk odwiedzin i wypożyczeń, akcesji czasopism.

V. Dział Administracyjny

§ 18

Dział Administracji jest jednostką organizacyjną Centrum do prawidłowego gospodarowania majątkiem Centrum, prowadzenia gospodarki materialnej oraz zabezpieczenia w pomoce dydaktyczne i materiały niezbędne do realizacji zadań statutowych oraz prawidłowej organizacji pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 19

1. Działem Administracyjnym kieruje Dyrektor Centrum przy pomocy Kierownika Administracyjnego.
2. Do zadań działu administracyjnego należy:
a) gospodarowanie i nadzór nad majątkiem Centrum,
b) utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach Centrum,
c) prowadzenie gospodarki transportowe,
d) realizacja zadań administracyjno-gospodarczych,
e) obsługa zaopatrzeniowa,
f) działalność zatrudnieniowo-płacowa oraz sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
g) przygotowanie organizacyjne narad i konferencji we współpracy z nauczycielami konsultantami,
h) prowadzenie archiwum,
i) prowadzenie obsługi sekretariatu,
j) wykonywanie druku materiałów opracowanych w pracowniach,
k) wykonywanie powielania materiałów, maszynopisów przygotowanych przez
nauczycieli: konsultantów, doradców, bibliotekarzy i innych pracowników,
l) drukowanie pism administracyjnych,
ł) redakcję techniczną i korektę wydawnictw ośrodka w uzgodnieniu z kierownikami
pracowni lub dyrektorem,
m) powielanie materiałów na potrzeby organizowanych przez Centrum form
doskonalenia i dokształcania,
n) wykonywanie innych zadań związanych z realizacją zadań statutowych placówki.

§ 20

1. Do realizacji zadań Działu Administracyjnego tworzy się stanowiska:
a) kierownik administracyjny,
b) stanowisko d/s kadr i płac,
c) stanowisko d/s administracyjnych,
d) stanowisko pracy portier,
e) stanowisko pracy sprzątaczka,
f) stanowisko pracy – konserwator z wykonywaniem obowiązków kierowcy,
g) stanowisko pracy – operator urządzeń.
2. Do zadań Kierownika Działu Administracyjnego należy:
a) organizowanie obsługi administracyjno-gospodarczej, zapewniające sprawne funkcjonowanie Centrum w zakresie prawidłowej organizacji pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) nadzorowanie i koordynowanie prac inwestycyjno-remontowych budynków Centrum,
c) zabezpieczenie warunków lokalowych, materiałowych oraz wyposażenia służącego realizacji celów statutowych Centrum,
d) nadzorowanie i kontrolowanie stanu zabezpieczenia majątku Centrum, oraz stanu bhp i ppoż.,
e) zabezpieczenie wyposażenia Centrum w sprzęt dydaktyczny i biurowy,
f) nadzorowanie pracy pracowników administracyjnych, inżynieryjno-technicznych oraz pracowników obsługi Centrum,
g) przygotowanie propozycji dotyczących szczegółowych zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników administracyjnych, inżynieryjno-technicznych i obsługi,
h) wnioskowanie do dyrektora Centrum w sprawie nagród i kar pracowników niepedagogicznych,
i) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy,
j) prowadzenie kontroli wewnętrznej w Centrum,
k) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora Centrum wynikających z zadań statutowych.


§ 21

1. Pracownicy działu administracyjnego i obsługi zatrudnieni są na zasadach określonych przepisami prawa pracy. Czas pracy wynosi 40 godz. tygodniowo.
2. Szczegółowy zakres zadań pracowników administracji i obsługi określają przydzielone zakresy czynności.

VI. Dział Księgowości

§ 22

1. Dział księgowości jest jednostką organizacyjną Centrum odpowiedzialną za prawidłową gospodarkę finansami Centrum oraz ewidencjonowaniem majątku i środków trwałych Centrum.

§ 23

1. Działem księgowości kieruje Dyrektor Centrum przy pomocy Głównego Księgowego.
2. Dział Księgowości realizuje następujące zadania:
a) opracowuje projekt planu finansowego Centrum oraz plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów, sporządza analizy ekonomiczne
i sprawozdania,
b) realizuje plan wydatków budżetowych i poza budżetowych, prowadzi obsługę finansową funduszu płac, socjalnego i innych,
c) analizuje i kontroluje gospodarkę majątkiem Centrum,
d) ewidencjonuje syntetycznie majątek, kontroluje ewidencje analityczną i rozlicza inwentaryzację
e) sporządza bilans Centrum,
f) inspiruje i sprawuje kontrolę finansową w stosunku do jednostek organizacyjnych Centrum,
g) prowadzi rachunkowość Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami,
h) opracowuje projekty wewnętrznej dokumentacji finansowo-księgowej zatwierdzonej przez Dyrektora Centrum.
3. W Dziale Księgowości zatrudnieni są:
a) główny księgowy,
b) specjaliści,
4. Szczegółowe zadania pracowników Działu Księgowości określają indywidualne zakresy czynności.
5. Główny Księgowy przygotowuje propozycje zakresu czynności dla pracowników zatrudnionych w Dziale.

VII. Postanowienia końcowe

§ 24

Wszyscy pracownicy Centrum zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z zakresem czynności oraz ogólnymi przepisami prawa pracy, statutem Centrum oraz ustaleniami zawartymi w niniejszym regulaminie i regulaminie pracy.

§ 25

1. Szczegółowy czas pracy poszczególnych działów, pracowni i filii określa Regulamin Pracy.
2. Centrum ze względu na realizację zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli pracuje także w soboty i niedziele.


§ 26

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2015 r.
Opublikował: Sławomir Kozłowski
Publikacja dnia: 13.12.2015
Podpisał: Sławomir Kozłowski
Dokument z dnia: 04.09.2013
Dokument oglądany razy: 2 720