RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

powrót

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r.
w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

(Dz.U. Nr 212, poz. 1766)

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych.

§ 2. Systemy teleinformatyczne używane przez podmioty publiczne do realizacji zadań publicznych:

1) powinny spełniać właściwości i cechy w zakresie funkcjonalności, niezawodności, używalności, wydajności, przenoszalności i pielęgnowalności, określone w normach ISO zatwierdzonych przez krajową jednostkę normalizacyjną, na etapie projektowania, wdrażania i modyfikowania tych systemów;

2) powinny zostać wyposażone w składniki sprzętowe i oprogramowanie:

a) umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, stosownie do zakresu działania tych systemów,

b) zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych przez systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych przy wykorzystaniu formatów danych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Podmiot publiczny opracowuje, modyfikuje w zależności od potrzeb oraz wdraża politykę bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych używanych przez ten podmiot do realizacji zadań publicznych.

2. Przy opracowywaniu polityki bezpieczeństwa, o której mowa w ust. 1, podmiot publiczny powinien uwzględniać postanowienia Polskich Norm z zakresu bezpieczeństwa informacji.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Załącznik 1. Protokoły komunikacyjne i szyfrujące umożliwiające wymianę danych
z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznychOpublikował: Sławomir Kozłowski
Publikacja dnia: 04.09.2013
Podpisał: Sławomir Kozłowski
Dokument z dnia: 04.09.2013
Dokument oglądany razy: 2 590