RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.09.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana regulaminu

Regulamin Organizacyjny CDN w Pile

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Dyrektora CDN

Nr 10/2013 z dnia 22.04.2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Na podstawie § 24 ust.1, pkt. 5 Statutu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile nadanego uchwałą NR XXXII Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia

25 marca 2013 r., zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny określa:

1. Strukturę organizacyjną Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

2. Zakres i przedmiot działania jednostek organizacyjnych Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

3. Obowiązki pracowników zatrudnionych w Centrum.

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1. Centrum – należy rozumieć przez to Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

2. Ośrodek – należy rozumieć Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

3. Biblioteka – należy rozumieć Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną.

4. Statut – należy rozumieć Statut Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

5. Siedziba Centrum – należy rozumieć budynek w Pile przy ul. Bydgoskiej 21.

II. Struktura organizacyjna Centrum

§ 3

1. Centrum funkcjonuje w oparciu o statut.

2. Strukturę organizacyjną Centrum tworzą:

a) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,

b) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna,

c) Dział Księgowości,

d) Dział Administracyjny.

§ 4

1. W skład kierownictwa Centrum wchodzą:

a) dyrektor,

b) wicedyrektor,

c) główny księgowy,

d) kierownik administracyjny,

e) kierownicy pracowni ośrodka,

f) kierownicy działów biblioteki,

g) kierownicy filii biblioteki.

§ 5

1. Pracą Centrum kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

2. Na czas nieobecności Dyrektora Centrum zastępuje go Wicedyrektor.

3. Do zadań Dyrektora należy:

a) nadzór nad realizacją zadań statutowych,

b) wykonywanie funkcji pracodawcy dla pracowników zatrudnionych w Centrum,

c) dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym,

d) przygotowanie planu pracy oraz sprawozdanie z jego wykonania,

e) powierzanie funkcji wicedyrektora Centrum i odwoływanie z tej funkcji.

III. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

§ 6

Zadania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli wymienione w Statucie realizowane są przez nauczycieli konsultantów, specjalistów i doradców metodycznych przy współpracy ze szkołami, placówkami oświatowymi, szkołami wyższymi, organami administracji rządowej

i samorządowej, a także z organizacjami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami związanymi z edukacją.

§ 7

1. W Ośrodku powołuje się pracownie.

2. Dyrektor Centrum kieruje pracą Ośrodka przy pomocy Kierowników Pracowni.

3. Zadania poszczególnych Pracowni:

3.1. Pracownia Informacji i Wydawnictw - zadania:

a) gromadzenie i udostępnianie literatury metodycznej i pedagogicznej oraz podręczników wraz z obudową metodyczną;

b) gromadzenie i upowszechnianie informacji dotyczących form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli;

c) organizowanie form wymiany doświadczeń i współpracy między nauczycielami, zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa oraz trendami w edukacji;

d) kształtowanie kultury informacyjnej CDN, poprzez prowadzenie strony internetowej, współpracę z lokalnymi mediami w zakresie promocji działań Centrum;

e) promocja Centrum w środowisku oświatowym poprzez uczestnictwo w imprezach o charakterze edukacyjnym;

f) opracowywanie, opiniowanie i publikowanie materiałów dydaktyczno – metodycznych nauczycieli poszczególnych przedmiotów, nauczycieli doradców, nauczycieli konsultantów;

g) redagowanie i elektroniczne publikowanie Biuletynu – „Wiadomości – Opinie – Materiały";

h) upowszechnianie przykładów dobrych praktyk, innowacji pedagogicznych oraz informacji związanych z reformą systemu edukacji;

i) uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powoływanych przez dyrektora CDN w Pile do wykonywania zadań wynikających z zapisów Statutu Centrum.

3.2. Pracownia Kształcenia Ustawicznego - zadania:

a) organizowanie - zgodnie z: polityką oświatową państwa, priorytetami WKO w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz ze diagnozowanymi potrzebami - form doskonalenia i dokształcania, w tym: kursów, konferencji i seminariów dla nauczycieli;

b) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą;

c) organizowanie kursów kwalifikacyjnych oraz współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie dokształcania nauczycieli;

d) planowanie i opiniowanie programów form doskonalenia i dokształcania dla nauczycieli opracowanych przez nauczycieli konsultantów oraz autorów zewnętrznych;

e) zapewnienie kadry pedagogicznej na formy doskonalenia i dokształcania;

f) prowadzenie ewaluacji organizowanych form doskonalenia i dokształcenia;

g) realizacja zadań edukacyjnych zleconych przez inne podmioty w zakresie doskonalenia i dokształcania zawodowego;

h) realizacja zadań edukacyjnych zleconych przez szkoły/placówki, organy prowadzące;

i) prowadzenie rekrutacji na formy doskonalenia i dokształcania;

j) prowadzenie rejestru zaświadczeń ukończenia form doskonalenia i świadectw ukończenia kursów kwalifikacyjnych.

3.3. Pracownia Doradztwa - zadania:

a) organizowanie szkoleń dla nauczycieli doradców;

b) wspieranie realizacji zadań przez nauczycieli doradców;

c) diagnozowanie pracy nauczycieli doradców;

d) opiniowanie pracy nauczycieli doradców;

e) koordynacja spotkań dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów, w tym sieci przedmiotowych i problemowych;

f) współpraca z powiatowymi i gminnymi placówkami doskonalenia;

g) współpraca z nauczycielami w zakresie analizy i wdrożenia wniosków z egzaminów zewnętrznych;

h) badanie potrzeb nauczycieli różnych placówek oświatowych w zakresie różnorodnych form doradztwa metodycznego;

i) realizacja zadań na podstawie porozumień z innymi podmiotami działającymi w obszarze oświatowym w zakresie między innymi: diagnozowania pracy szkół, opracowywania opinii i ekspertyz merytorycznych, organizacji konkursów;

j) przygotowanie i szkolenie kadry specjalistów do organizowania wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;

k) wspomaganie szkół w realizacji zadań wynikających z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w tym wykorzystanie wniosków do doskonalenia pracy nauczyciela oraz podejmowania decyzji dotyczących jakości pracy;

l) organizacja wsparcia nauczycieli w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanie zmian w systemie oświaty;

m) organizacja wsparcia nauczycieli w realizacji podstaw programowych monitorowania stopnia ich realizacji , tworzenia programów nauczania i programów zajęć;

n) podnoszenie kompetencji n-li w zakresie wiedzy obywatelskiej i przestrzegania praw człowieka oraz wymagań stawianych przez państwo w zakresie ewaluacji zewnętrznej;

o) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad pracą doradców.

§ 8

1. Pracownią kieruje kierownik pracowni powoływany przez Dyrektora Centrum spośród nauczycieli konsultantów.

2. Do zadań kierowników pracowni należy:

a) organizowanie pracy pracowni;

b) organizowanie sprawnego przebiegu informacji pomiędzy pracownikami pracowni;

c) szczegółowe kompetencje i zadania kierowników pracowni określają zakresy czynności.

3. Do realizacji celów i zadań poszczególnych pracowni zatrudnia się pracowników z przygotowaniem pedagogicznym i powierza się im stanowisko nauczyciela konsultanta – których wymiar czasu pracy wynosi 35 godz. tygodniowo. Do realizacji zadań statutowych poszczególnych pracowni, które nie wymagają kwalifikacji pedagogicznych tworzy się etaty administracyjne, w wymiarze czasu pracy 40 godz. tygodniowo.

4. Do realizacji zadań wynikających ze statutu i regulaminu w poszczególnych pracowniach mogą być powoływani nauczyciele doradcy.

5. Do realizacji zadań wynikających, ze statutu i regulaminu organizacyjnego mogą być powoływani kierownicy projektów, kursów wg zasad wynikających statutu § 23.

IV. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna

§ 9

Jednostkę organizacyjną Centrum stanowi Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile

wraz z filiami w Chodzieży, Czarnkowie, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie.

§ 10

Szczegółową organizację działania bibliotek w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny biblioteki.

§ 11

1. Pracą Publicznej Biblioteki Pedagogicznej kieruje Dyrektor Centrum przy pomocy Wicedyrektora.

2. Do zadań wicedyrektora Centrum należy w szczególności:

a) opracowywanie projektów planów Biblioteki Pedagogicznej oraz arkusza organizacyjnego

b) koordynowanie i nadzorowanie pracy poszczególnych działów i filii Biblioteki Pedagogicznej,

c) nadzorowanie i koordynowanie prac Biblioteki Pedagogicznej związanych z:

1) gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych,

2) prowadzeniem działalności informacyjno-bibliograficznej,

3) udzielaniem pomocy i instruktażu metodycznego klientom biblioteki,

d) nadzorowanie pracy nauczycieli bibliotekarzy i innych pracowników biblioteki,

e) współdziałanie z Dyrektorem Centrum w zakresie realizacji zadań na rzecz podwyższania jakości pracy w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli oraz innych prac związanych z realizacją zadań statutowych,

f) wnioskowanie do dyrektora Centrum w sprawie nagród i kar dla pracowników merytorycznych Biblioteki Pedagogicznej,

g) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora Centrum, wynikających z zadań statutowych,

h) zastępowanie na czas nieobecności Dyrektora Centrum.

§ 12

1) Filią kieruje kierownik filii powołany przez Dyrektora Centrum na wniosek Wicedyrektora.

2) Do zadań kierownika filii biblioteki należą:

a) rozpoznawanie potrzeb czytelniczych nauczycieli,

b) rozpoznawanie rynku wydawniczego oraz dokonywanie zakupów wydawnictw także drogą elektroniczną,

c) ewidencjonowanie zbiorów i opracowywanie nabytków,

d) kontrolowanie, selekcjonowanie i ubytkowanie okresowe materiałów bibliotecznych,

e) doskonalenie katalogów bibliotecznych,

f) rozwijanie księgozbioru podręcznego oraz wydzielonych specjalistycznych działów literatury w księgozbiorze pedagogiczno-psychologicznym czytelni,

g) dobór i kompletowanie czasopism ogólnopedagogicznych, metodycznych i innych wspierających nauki społeczne,

h) opracowywanie wykazów i nabytków pedagogiczno-psychologicznych, przeglądów artykułów z czasopism, zestawień tematycznych i innych popularyzujące zbiory biblioteki,

i) prowadzenie i opieka nad Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,

j) udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjnej,

k) udzielanie informacji o zbiorach i formach działalności biblioteki,

l) prowadzenie współpracy międzybibliotecznej,

ł) upowszechnianie wśród czytelników form i technik korzystania ze źródeł informacji o zbiorach biblioteki,

m) prowadzenie działalności instruktażowej, informacyjnej i doradczej bibliotekom szkolnym.

§ 13

1. W bibliotece funkcjonują działy:

a) Gromadzenia, Opracowywania i Katalogów,

b) Udostępniania zbiorów,

c) Informacji Pedagogiczno-Bibliograficznej Wydawnictw i Doskonalenia Zawodowego,

d) Czytelni

2. Działem kieruje kierownik powołany przez Dyrektora Centrum po zaopiniowaniu przez Wicedyrektora.

3. W działach zatrudnieni są:

a) kierownik

b) nauczyciele bibliotekarze

c) pracownicy obsługi

4. Do zadań kierownika działu należy:

a) planowanie i organizowanie pracy działu

b) dbałość o poprawność merytoryczną dokumentacji wydziału

c) prowadzenie sprawozdawczości

d) współpraca z doradcami i konsultantami

e) praca na rzecz promocji biblioteki.

5. Czas pracy nauczycieli bibliotekarzy wynosi 35 godz. tygodniowo.

6. Czas pracy pracowników na których nie są wymagane kwalifikacje pedagogiczne wynosi 40 godz. tygodniowo.

7. Kierownicy filii, działów podlegają służbowo wicedyrektorowi Centrum.

§ 14

Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:

1. Gromadzenie zbiorów,

2. W oparciu o program biblioteczny SOWA

a) opracowywanie zbiorów bibliotecznych i wprowadzenie ich do bazy

b) udostępnianie zbiorów czytelnikom,

c) prowadzenie katalogów bibliotecznych i kartotek zagadnieniowych.

3. Kontrolowanie, selekcjonowanie i ubytkowanie materiałów bibliotecznych,

4. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, instruktażowej i doradczej bibliotekom szkolnym,

5. Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej

6. Udzielanie informacji o zbiorach i formach działalności biblioteki,

7. Prowadzenie współpracy międzybibliotecznej w zakresie wypożyczeń,

8. Upowszechnianie wśród czytelników form i technik korzystania ze źródeł informacji o zbiorach biblioteki a także baz komputerowych,

9. Sporządzanie wykazów nabytków pedagogiczno-psychologicznych przeglądów artykułów, zestawień i kwerend tematycznych i innych popularyzujących zbiory biblioteczne.

§ 15

1. Do zadań Działu Gromadzenia, Opracowywania i Katalogów PBP w szczególności należy:

a) rozpoznawanie potrzeb czytelniczych nauczycieli,

b) rozpoznawanie rynku wydawniczego oraz dokonywanie zakupów wydawnictw, również przez Internet

c) ewidencjonowanie zbiorów i opracowywanie nabytków przy pomocy programu bibliotecznego SOWA,

d) kontrolowanie, selekcjonowanie i ubytkowanie okresowe materiałów bibliotecznych,

e) prowadzenie katalogów bibliotecznych,

f) tworzenie języka haseł przedmiotowych zgodnie z JHP BN,

g) gromadzenie i opracowywanie zbiorów biblioteki składowej,

h) prowadzenie działalności instruktażowej i doradczej bibliotekom szkolnym w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów

§ 16

1. Do zadań Działu Udostępniania Zbiorów PBP w szczególności należy:

a) udostępnianie zbiorów przy pomocy programu bibliotecznego SOWA

b) udzielanie informacji o zbiorach i formach działalności biblioteki,

c) gromadzenie i opracowywanie zbiorów audiowizualnych

d) prowadzenie współpracy międzybibliotecznej w zakresie wypożyczeń,

e) upowszechnianie wśród czytelników form i technik korzystania ze źródeł informacji o zbiorach biblioteki, a także baz komputerowych,

f) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej

g) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej

h) prowadzenie działalności instruktażowej i doradczej bibliotekom szkolnym w zakresie udostępniania zbiorów

§ 17

1. Do zadań Działu Informacji Pedagogiczno-Bibliograficznej, Wydawnictw i Doskonalenia Zawodowego PBP w szczególności należy:

a) tworzenie opisów biograficznych ze zbiorów bibliotecznych w kartotekach tematycznych w oparciu o program biblioteczny SOWA

b) opracowywanie wykazów nabytków pedagogicznych, przeglądów, artykułów, zestawień i kwerend tematycznych i innych popularyzujących zbiory biblioteki,

c) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej i obsługa czytelników,

d) redakcja i opieka nad witryna biblioteki

f) współpraca z zespołem redakcyjnym Biuletynu CDN,

g) prowadzenie działalności instruktażowej i doradczej dla bibliotek szkolnych w zakresie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz doskonalenia nauczycieli - bibliotekarzy.

2. Do zadań Działu Czytelni PBP w szczególności należy:

a) dobór zbiorów do księgozbioru podręcznego

b) prenumerata i kompletowanie czasopism ogólnopedagogicznych, metodycznych i innych wspierających nauki społeczne,

c) systematyczna aktualizacja zbiorów czytelni oraz selekcja

d) udostępnianie zbiorów na miejscu

e) prowadzenie kartoteki regionalnej, gospodarczo-politycznej i lektur

f) pomoc czytelnikom w doborze literatury

g) prowadzenie statystyki odwiedzin i wypożyczeń

h) opieka nad ICIM

i) prowadzenie działalności instruktażowej i doradczej dla bibliotek szkolnych.

V. Dział Administracyjny

§ 18

Dział Administracji jest jednostką organizacyjną Centrum do prawidłowego gospodarowania majątkiem Centrum, prowadzenia gospodarki materialnej oraz zabezpieczenia w pomoce dydaktyczne i materiały niezbędne do realizacji zadań statutowych oraz prawidłowej organizacji pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 19

1. Działem Administracyjnym kieruje Dyrektor Centrum przy pomocy Kierownika administracyjnego.

2. Do zadań działu administracyjnego należy:

a) gospodarowanie i nadzór nad majątkiem Centrum

b) utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach Centrum

c) prowadzenie gospodarki transportowej

d) realizacja zadań administracyjno-gospodarczych

e) obsługa zaopatrzeniowa

f) działalność zatrudnieniowo-płacowa oraz sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy

g) przygotowanie organizacyjne narad i konferencji we współpracy z nauczycielami konsultantami

h) prowadzenie archiwum

i) prowadzenie obsługi sekretariatu

j) wykonywanie druku materiałów opracowanych w pracowniach

k) wykonywanie powielania materiałów, maszynopisów przygotowanych przez nauczycieli konsultantów i nauczycieli doradców

l) drukowanie pism administracyjnych

m) redakcję techniczną i korektę wydawnictw ośrodka w uzgodnieniu z kierownikami pracowni lub dyrektorem

n) powielanie materiałów na potrzeby organizowanych przez Centrum form doskonalenia i dokształcania.

§ 20

1. Do realizacji zadań Działu Administracyjnego tworzy się stanowiska:

a) kierownik administracyjny

b) stanowisko d/s kadr i płac

c) stanowisko d/s administracyjnych

d) stanowisko pracy portier

e) stanowisko pracy sprzątaczka

f) stanowisko pracy - kierowca

g) stanowisko pracy - konserwator

h) stanowisko pracy - powielaczowy

2. Do zadań Kierownika Działu Administracyjnego należy:

a) organizowanie obsługi administracyjno-gospodarczej, zapewniające sprawne funkcjonowanie Centrum w zakresie prawidłowej organizacji pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) nadzorowanie i koordynowanie prac inwestycyjno-remontowych budynków Centrum,

c) zabezpieczenie warunków lokalowych, materiałowych oraz wyposażenia służącego realizacji celów statutowych Centrum,

d) nadzorowanie i kontrolowanie stanu zabezpieczenia majątku Centrum, oraz stanu bhp i ppoż.,

e) zabezpieczenie wyposażenia Centrum w sprzęt dydaktyczny i biurowy,

f) nadzorowanie pracy pracowników administracyjnych, inżynieryjno-technicznych oraz pracowników obsługi Centrum,

g) przygotowanie propozycji dotyczących szczegółowych zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników administracyjnych, inżynieryjno-technicznych i obsługi,

h) wnioskowanie do dyrektora Centrum w sprawie nagród i kar pracowników niepedagogicznych,

i) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy,

j) prowadzenie kontroli wewnętrznej w Centrum,

k) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora Centrum wynikających z zadań statutowych.

§ 21

1. Pracownicy działu administracyjnego i obsługi zatrudnieni są na zasadach określonych przepisami prawa pracy. Czas pracy wynosi 40 godz. tygodniowo.

2. Szczegółowy zakres zadań pracowników administracji i obsługi określają przydzielone zakresy czynności.

VI. Dział Księgowości

§ 22

1. Dział księgowości jest jednostką organizacyjną Centrum odpowiedzialną za prawidłową gospodarkę finansami Centrum oraz ewidencjonowaniem majątku i środków trwałych Centrum.

§ 23

1. Działem księgowości kieruje Dyrektor Centrum przy pomocy Głównego Księgowego.

2. Dział Księgowości realizuje następujące zadania:

a) opracowuje projekt planu finansowego Centrum oraz plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów, sporządza analizy ekonomiczne i sprawozdania,

b) realizuje plan wydatków budżetowych i poza budżetowych, prowadzi obsługę finansową funduszu płac, socjalnego i innych,

c) analizuje i kontroluje gospodarkę majątkiem Centrum

d) ewidencjonuje syntetycznie majątek, kontroluje ewidencje analityczną i rozlicza inwentaryzację

e) sporządza bilans Centrum

f) inspiruje i sprawuje kontrolę finansową w stosunku do jednostek organizacyjnych Centrum

g) prowadzi rachunkowość Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami

h) opracowuje projekty wewnętrznej dokumentacji finansowo-księgowej zatwierdzonej przez Dyrektora Centrum.

3. W Dziale Księgowości zatrudnieni są:

a) Główny Księgowy

b) specjaliści

4. Szczegółowe zadania pracowników Działu Księgowości określają indywidualne zakresy czynności.

VII. Postanowienia końcowe

§ 24

Wszyscy pracownicy Centrum zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z zakresem czynności oraz ogólnymi przepisami prawa pracy, statutem Centrum oraz ustaleniami zawartymi w niniejszym regulaminie i regulaminie pracy.

§ 25

1. Szczegółowy czas pracy poszczególnych działów, pracowni i filii określa Regulamin Pracy.

2. Centrum ze względu na realizację zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli pracuje także w soboty i niedziele.

§ 26

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.04.2013 r.Opublikował: Sławomir Kozłowski
Publikacja dnia: 04.09.2013
Podpisał: Sławomir Kozłowski
Dokument z dnia: 04.09.2013
Dokument oglądany razy: 1 495